Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Sekcja Sportowa

Opiekun mgr Janusz Głowiak

 

Sekcja ma charakter rekreacyjno – sportowy i jest otwarta na propozycję  młodzieży zamieszkującej w Internacie. Podstawowym celem tej rekreacyjno – sportowej aktywności jest doskonalenie u młodzieży różnych umiejętności ruchowych i jej wszechstronny rozwój.
Działalność ta odwołuje się do indywidualnych możliwości młodzieży, do rozwoju jej zainteresowań i nabytych umiejętności.
Innym celem tej działalności jest objęcie systematyczną opieką młodzieży przejawiającej predyspozycje i zainteresowania daną dyscypliną sportu oraz stworzenia jej warunków do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej i przygotowania jej do samodzielnego uprawiania sportu. Jest to również propozycja do racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego. Celem zaś wychowawczym tej rekreacyjno – sportowej działalności jest kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych, rywalizacja fair – play oraz umiejętność organizowania i przeprowadzania imprez sportowych, a także koleżeńskiego współzawodnictwa i racjonalnego spędzania wolnego czasu.
.Podstawowe cele działalności:
1. Poprawa ogólnej sprawności psychomotorycznej.
2. Rozwój odporności psychicznej, umiejętności koncentracji, panowania nad emocjami.
3. Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
3. Przekazywanie wiadomości związanej z:
- funkcjonowaniem organizmu
- kształtowaniem sprawności ruchowej
- organizacją zajęć ruchowych w czasie wolnym
4. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem:
- samodyscypliny
- nawyku samokontroli
- poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
Młodzież w ramach działalności sekcji uczestniczy w zajęciach na sali gimnastycznej,
Organizowane są wyjścia na boisko „Orlik „
 Organizowane są turnieje w tenisie stołowym o tytuł mistrza internatu
Organizowane są turnieje w szachowe,
Organizowane są turnieje „Piłkarzyki”
Młodzież uczestniczy w turniejach rozgrywek miedzyinternackich w piłce nożnej, tenisie stołowym, czego dowodem są liczne dyplomy i puchary.