Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Sekcja Kulturalno-Oświatowa

Opiekun mgr Alicja Grzebyk

 

Działalność sekcji kulturalno – oświatowej:
Podstawowym zadaniem sekcji jest wspomaganie realizacji programu wychowawczego szkoły i internatu. Działalność wychowanków  aktywizowana jest poprzez organizację i udział w życiu internatu jak i najbliższego otoczenia.
Na początku każdego roku szkolnego wraz z młodzieżą tworzymy plan pracy, którego realizację podejmujemy w ciągu roku w czasie wolnym wychowanków. Opracowujemy tematykę i charakter różnorodnych zajęć, które stanowią ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego w internacie. W ramach działalności sekcji uczestniczymy również w życiu kulturalnym naszego miasta poprzez organizację wyjść na ciekawe filmy, wystawy, spotkania tematyczne.
Organizujemy także imprezy ogólnointernackie, które angażują szeroką grupę wychowanków, rozwijając ich inicjatywy, talenty artystyczne i zdolności organizatorskie.
Działalność sekcji K-O ma charakter otwarty i ulega modyfikacjom w zależności od bieżących potrzeb, zainteresowań i oczekiwań wychowanków.