Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Imprezy

W naszym Internacie systematycznie są organizowane  imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym oraz społecznym. Młodzież (w szczególności nowoprzyjęta) chętnie uczestniczy w organizowanych przez naszą kadrę zajęciach integracyjnych, zajęciach kulinarnych, sportowych, wyjściach do kina, teatru, czy wycieczkach do interesujących miejsc.

Nasza placówka regularnie uczestniczy w organizowanych przez Internat ZSKU przy ul. Sucharskiego 4a w Rzeszowie corocznych Mistrzostwach Internatów w piłce halowej. Nieskromnie należy dodać, że systematycznie zajmujemy najwyższe miejsca - a  zawodnicy naszej drużyny to młodzież Sekcji Sportowej.

Cyklicznie bierzemy udział w turniejach: między innymi tenisa stołowego i innych.

Dużą rolę odgrywa również Samorząd Internatu, który aktywnie współuczestniczy w organizacji imprez i jest znaczącym głosem mieszkającej w naszym internacie młodzieży. Należałoby również wspomnieć o corocznym udziale w organizacji mikołajek dla Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie oraz zbiórce pieniędzy na ten cel przez wydelegowane przez Samorząd osoby.


Archiwum Imprezy: 2016/2017  2017/2018  2018/2019

05.10.2019

Spotkanie z funkcjonariuszem policji.

W dniu 3.X.2019r - aspirant Tomasz Surowiak z KM Policji – Wydział Prewencji – spotkał się z młodzieżą mieszkającą w Internacie w ramach corocznych Zajęć Profilaktycznych. 

Zajęcia organizowane są corocznie dla uczniów klas pierwszych z grup wychowawczych I-VII. (uczniowie nieletni). 

Młodzież została zapoznana z regulacjami prawnymi wynikającymi z: 

- Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982r. 

a) zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18 

b) postępowaniu w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17 

c) wykonywaniu środków wychowawczych lub poprawczych – w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21. - Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Ustawy Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.- kradzieży mienia na terenie Internatu, konsekwencje prawne wynikających za znieważenie funkcjonariusza publicznego (przestępstwo z art. 226 KK, ścigane z urzędu) jakim jest nauczyciel - wychowawca w Internacie przez ucznia, wychowanka Internatu. 

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. - przebywania na terenie Internatu pod wpływem alkoholu 

- Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r.- przebywania na terenie Internatu pod wpływem lub środków odurzających (narkotyki, dopalacze) 

- Bezpieczny Internet, Cyberprzemoc - odpowiedzialność prawna nieletnich związana z przestępstwami popełnionymi w sieci 

- Stalking - uporczywe i powtarzające się nękanie i napastowanie konkretnej osoby za pomocą nowych technologii, 

a) podszywanie się pod inną osobę, 

b) wykorzystywanie jej wizerunku lub jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej, (art.190a KK § 1) 

c) sposoby obrony przed nim oraz pomoc. 

Spotkanie to skierowane było do uczniów Szkoły Podstawowej, Liceum oraz Technikum - zamieszkujących w Internacie w celu zminimalizowania takich zachowań na terenie Placówki. 

Celem spotkania było także uświadomienie młodym ludziom, jakie mogą ich spotkać konsekwencje, gdy zdecydują się łamać prawo i regulaminy wewnętrzne - które mogą zaważyć na dalszym życiu młodego człowieka. Bezpieczny Internet, Cyberprzemoc - odpowiedzialność prawna nieletnich związana z przestępstwami popełnionymi w sieci 

Ważnym tematem były również zmiany w przepisach ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, które to przepisy zaliczają tzw. e-Papierosy do wyrobów tytoniowych 

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Młodzież miała mnóstwo pytań, na które otrzymała wyczerpujące odpowiedzi. 

Organizator: mgr Grażyna Kuźniar


04.10.2019

Mieszkańcy Internatu wybierają… 

W dniu 03 października 2019 odbyły się wybory do Samorządu Internatu. 

Wszyscy wychowankowie mogli zagłosować i oddać swój głos na wybranego przez siebie kandydata. W wyborach udział wzięło ok.75% mieszkańców naszej placówki. Po przeliczeniu głosów wybrano ścisły Zarząd Samorządu Internatu. 

Gościem spotkania była pani Dorota Rosicka-Szubart, z-ca Kierownika Internatu. 

Pani Kierownik osobiście pogratulowała wygranym i życzyła powodzenia w pracy Samorządu. Młodzież miała okazję porozmawiać na bieżące tematy związane z życiem codziennym w naszej placówce. 

Wyniki wyborów Samorządu Internatu na rok szkolny 2019/2020 

przewodniczący – Maciej Zając 

z-ca przewodniczącego – Aneta Kutyła 

sekretarz – Alan Jarema 

skarbnik – Dawid Kurzępa 

członkowie : Karol Wrona, Sandra Ćwikła, Maciej Futyma, Dawid Lis.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.


25.09.2019

Rozpoczynamy nowy rok szkolny… 

W dniu 24 września 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Samorządu Internatu, w którym udział wzięli przewodniczący grup, sekcji i kół zainteresowań działających w naszej placówce. 

Tematem spotkania było m.in. zapoznanie z planami pracy na rok szkolny 2019/2020 oraz przedstawienie kandydatów do wyborów Zarządu Samorządu Internatu. W sprawach różnych poruszono temat zasad przestrzegania Regulaminu Internatu i zasad kultury osobistej. Zapowiada się rok szkolny pełen pracy i dobrej zabawy… 

Opiekun Samorządu Internatu: mgr Edyta Chorzępa


02.09.2019

Kwaterowanie młodzieży

1 września 2019 roku rozpoczęliśmy w naszym internacie Nowy Rok Szkolny. 

Serdecznie witamy wszystkich wychowanków, a w szczególności uczniów klas pierwszych. Wszystkim wychowankom życzymy w roku szkolnym 2019\20 jak najlepszych wyników w nauce, aby osiągnięte umiejętności życiowe były dla Was drogowskazem i solidnym fundamentem do budowania Waszej przyszłości, aby droga zdobywania wiedzy była pełna ciekawości, fascynacji a także inspiracji. 

Wychowawcom życzymy mnóstwo pozytywnej energii, cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do wytyczonych sobie celów oraz zadowolenia z wykonywanej pracy. 

Kształtowanie ludzkich umysłów i serc to nie lada wyzwanie, dlatego wszystkim wychowawcom życzymy wielu sukcesów, pomyślności, odwagi, by zmierzyć się z przeciwnościami, cierpliwości i wiary w młodych ludzi i drzemiący w nich potencjał. 

Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazujemy również Rodzicom, aby doświadczali dużo miłości i radości ze strony swych dzieci, za trud i wysiłek włożony w ich wychowanie.. Wszystkim mieszkańcom naszego internatu życzymy wzajemnej życzliwości, samych dobrych ocen, a także wytrwałości w rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień.